תקנון ונהלים

* התקנון רשום בלשון נקבה לשם הנוחות
התקנון נועד להסדיר את הפעילות בסטודיו באופן שבו כל המשתתפים יפיקו ממנו את מלוא התועלת וההנאה.

נהלי התנהגות בשיעור ובסטודיו:

 1.  אנא הגיעו לפחות 5 דקות לפני מועד תחילת השיעור, כדי שנוכל להתחיל את השיעור בזמן ולנהלו ללא הפרעות.
 2. יש לכבות את המכשירים הניידים בכניסה לסטודיו
 3. אין לעשן בסטודיו או באזור הכניסה.
 4. מתאמנים לא יהיו רשאים להתאמן בהיותם חולים על מנת לשמור על בריאותם של שאר המתאמנים והמדריכים.
 5. אין הנהלה אחראית על אובדן או גניבה במתחם הסטודיו.
 6. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכויות לשנות את ימי הפעילות והשעות על פי צרכי המועדון והתנאים האמורים.

 נהלי שינוי, ביטול והשלמת שיעורים:

 1. רישום לשיעורים ניתן לבצע באמצעות האפליקציה בלבד
 2. ביטול שעור ביוזמת המנוי, ניתן לבצע עד 13 שעות לפני מועד תחילת השיעור ובאמצעות האפליקציה בלבד.
 3. השלמת השיעור שבוטל כאמור בסעיף 2, תעשה באותו חודש ועל בסיס מקום פנוי. לא נוכל להשלים שעורים למנוי שביטל שיעור, שלא בדרך הרשומה מעלה.
 4. הודעה על הרישום  לשיעור ההשלמה, תימסר למנוי על ידי האפליקציה או עד יום לפני השיעור, ע"י המזכירות, על בסיס מקום פנוי.

נהלי תשלום:

 1.  התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, בתשלום חוזר מדי חודש בחודשו, למשך 12 חודש. בתום 12 חודשים, יתחדש המנוי ל 12 חודשים נוספים בצורה אוטומטית.
 2. הנהלת הסטודיו רשאית לשנות את מחירי המנוי בהתאם לתנאי השוק.

נהלי ביטול והקפאת מנוי:

 1. מנוי המעוניין לבטל את המנוי, מתבקש להודיע על כך באמצעות מילוי טופס ביטול (אותו ניתן לקבל במזכירות), עד 30 בכל חודש.
  ביטול מנוי יכנס לתוקפו בתום החודש שלאחר ההודעה.
 2. מנוי המעוניין להקפיא את המנוי, מתבקש להודיע על כך באמצעות מילוי טופס הקפאה (אותו ניתן לקבל במזכירות), עד 14 יום לפני מועד ההקפאה המבוקש.
  הקפאת מנוי תתאפשר אחת לשנה, למשך 14 יום רצופים.
             

הסטודיו הוא שלך ובשבילך, כיבוד התקנון יעזור לנו לעזור לך.

תודה על שיתוף הפעולה!    בת שבע ואדיר שרם

הצהרת בריאות